17 грудня 2017
Про ДСЗ Про правління Фонду Прес-центр Нормативно-правова база Статистична інформація Доступ до публічної інформації Державні закупівлі
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошук
Логін
Пароль
Увійти  
Головна » Прес-центр » Огляд ЗМІ

"Державні гарантії надання молоді першого робочого місця"
 
12.03.2007  |  В. Савченко, "Ринок праці та проблеми зайнятості", Бюлетень ІПК ДСЗУ, №3, 2006 р. версія для друку
"Державні гарантії надання молоді першого робочого місця"

В.А. Савченко,

доктор економічних наук, професор

(Національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ)

 

Вплив держави на процеси працевлаштування випускників шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів проявляється по-різному і передусім має на меті підтримку соціального становлення й розвитку молоді, особливо на етапі включення її в трудову діяльність. Однак регулюючі можливості держави в цій сфері обмежені, що зумовлено різними причинами.

По-перше, процес формування та розміщення державного замовлення на підготовку кадрів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах недостатньо відпрацьований.

По-друге, значна частина громадян здобуває освіту в навчальних закладах за власні кошти і тому самостійно відповідає за своє працевлаштування.

По-третє, за відсутності належної системи інформування населення стосовно перспектив розвитку ринку праці та ефективної системи профорієнтації абітурієнти, вступаючи до навчального закладу, часто вибирають професії та спеціальності, що не мають попиту на ринку праці, не відповідають їхнім психофізіологічним і соціально-психологічним особливостям.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки та перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби [1,12-15].

Відповідно до цього закону, перше робоче місце — це місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення з дійсної строкової служби або альтернативної (невійськової) служби. Молодим спеціалістам — випускникам державних вищих навчальних закладів, потреба в яких була визначена державним замовленням, держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше трьох років.

Для посилення гарантій забезпечення роботою молоді, яка здобула вищу або професійно-технічну освіту, в 2004 р. був прийнятий Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю». Згідно з цим законом, дотація надається роботодавцю в разі прийняття на роботу за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надасться перше робоче місце за здобутою професією (спеціальністю), строком на два роки та за умови відсутності в нього протягом останніх шести місяців скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується молода особа [2,1].

Надання роботодавцю дотації для забезпечення молодій людині першого робочого місця здійснюється в межах асигнувань Державного бюджету України, передбачених на такі цілі, та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю» мав набрати чинності з 1 січня 2006 р. Але Законом про Державний бюджет України на 2006 рік його введення перенесено на 2007 р. крім того, Кабінет Міністрів України не визначив переліку спеціальностей, що потребують дотації та підтримки з боку держави і на які має поширюватись цей закон, та механізму надання дотацій роботодавцям [3, 5].

Законом України «Про професійно-технічну освіту» передбачено, що випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчались за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством. Цим же законом установлено особливий соціальний захист дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Так, держава гарантує випускникам професійно-технічних навчальних закладів — дітям-сиротам і дітям, які залишилися без піклування батьків, працевлаштування за набутою професією та забезпечення житлом згідно з законодавством.

Держава забезпечує додаткові гарантії працездатним громадянам у працездатному віці, які потребують соціального захисту і нездатні на рівних конкурувати на ринку праці, у вигляді квотування робочих місць. Для цього місцеві ради народних депутатів бронюють в організаціях до 5% загальної кількості робочих місць, але тільки за робітничими професіями. Раніше випускники вищих навчальних закладів не підпадали під цю квоту на робочі місця, оскільки вважалось, що гарантією зайнятості для них є отримання направлення на роботу, котре визначається державним замовленням.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення працевлаштування молоді» додаткові гарантії зайнятості поширені також на молодь, яка закінчила вищі навчальні заклади [4,4].

Головна мета прийнятих законодавчих актів полягає в підвищенні соціальної захищеності випускників навчальних закладів і наданні їм реальної допомоги у працевлаштуванні, адже тепер наявність державного замовлення ще не дає реальної гарантії в одержанні першого робочого місця. Останнім часом зростає кількість випускників навчальних закладів, які отримують право на вільне працевлаштування, та зменшується кількість тих, хто одержує направлення на роботу. Залишається значною кількість випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які перебувають на обліку в центрах зайнятості (див. таблицю).

 

Кількість випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які перебували на обліку в центрах зайнятості (1996-2004 рр.)*

 

Показник

 

1996р.

 

2000р.

 

2001р.

 

2002р.

 

2003р.

 

2004р.

 

1996р. до 2004р., %

 

Всього випускників професійних навчальних закладів, тис. осіб

У тому числі:

випускники професійно-технічних навчальних закладів, тис. осіб

випускники вищих навчальних закладів, тис. осіб

 

 

 

61,3

 

 

 

 

32,6

 

 

 

28,7

 

 

129,3

 

 

 

 

66,0

 

 

 

63,3

 

 

111,0

 

 

 

 

57,5

 

 

 

53,5

 

 

93,5

 

 

 

 

47,1

 

 

 

46,4

 

 

86,3

 

 

 

 

40,5

 

 

 

45,8

 

 

83,4

 

 

 

 

35,8

 

 

 

47,6

 

 

136,1

 

 

 

 

109,8

 

 

 

165,9

*Розраховано за даними форми №2-ПН (працевлаштування) „Звіт про працевлаштування і зайнятість населення, яке звернулось до служб зайнятості України”.

 

Держава на законодавчому рівні встановила гарантії соціального захисту випускників навчальних закладів. Проте складність полягає в тому, що законодавство створює лише правове середовище, деякі передумови, але не забезпечує їх фактичного виконання через відсутність дієвого механізму реалізації цих державних гарантій, через незаінтересованість роботодавців забезпечувати роботою випускників на рівноправній основі з іншими категоріями населення.

За ринкових відносин, коли економічна необхідність вимагає ефективнішого використання робочої сили з метою отримання більшого прибутку, роботодавці не заінтересовані брати на роботу молодь, і жодні адміністративні заходи за таких умов не виявляються ефективними. Тому проблема соціального захисту молоді на ринку праці повинна вирішуватися державними правовими заходами в поєднанні з економічними та організаційними механізмами реалізації цих державних гарантій. Зазначене передусім стосується заходів, спрямованих на підвищення заінтересованості і стимулювання роботодавців у наданні першого робочого місця випускникам навчальних закладів, проведення гнучкої податкової, фінансової та кредитної політики тощо.

Важливу роль у сприянні працевлаштуванню випускників навчал­них закладів мають відігравати молодіжні організації. Держава допомагає створювати молодіжні центри праці (останніми роками в Україні з'явилося близько 60 таких центрів), соціальні служби для молоді, а також молодіжні громадські організації (агентства, біржі, бюро тощо) для забезпечення працевлаштування молоді [5,7].

Проблема працевлаштування випускників навчальних закладів тісно пов'язана з підготовкою кадрів. Завдання полягає не тільки в наданні першого робочого місця молодій людині, а й у тому, щоб робоче місце відповідало профілю набутої нею професії чи спеціальності та попиту ринку праці. Підготовка робітників має бути збалансована з потребою в них усіх сфер економічної діяльності, а це потребує внесення істотних змін у систему навчання.

Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів регулюється Порядком працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням [6]. Згідно з цим Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються' молодими фахівцями протягом трьох років з моменту укладення ними трудового договору із замовником. Керівники вищих навчальних закладів після зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладають з ними угоду.

За рік до закінчення навчання міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади укладають контракти з виконавцем державного замовлення відповідно до кількості замовлених місць, подають міністерствам і відомствам, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, які виконують державне замовлення, перелік місць працевлаштування та умов, котрі вони зобов'язуються створити випускнику (забезпеченість житлом, розмір заробітної плати, інші соціальні гарантії).

Згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими відповідною кваліфікаційною характеристикою, та відпрацювати в замовника не менше трьох років. Вищий навчальний заклад забезпечує відповідну якість і рівень підготовки фахівця з вищою освітою.

Замовники можуть за рахунок своїх коштів надавати студентам матеріальну допомогу, а також установлювати доплати до державної стипендії, визначеної для відповідної спеціальності, курсу, навчального закладу. Граничні розміри цих виплат не обмежуються.

Розірвання випускником угоди допускається з таких поважних причин:

• установлення інвалідності 1-ї або 2-ї групи, унаслідок чого випускник не може виїхати на роботу за призначенням;

• установлення інвалідності 1-ї або 2-ї групи в дружини (чоловіка) випускника, одного з батьків випускника;

• якщо випускник — вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку);

• одинока мати або батько, які мають дитину до 14 років або дитину-інваліда;

• проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом;

• вступу до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (для випускників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації).

Розірвання угоди з ініціативи замовника допускається в разі: неможливості надання випускникові роботи за спеціальністю згідно з медичним висновком або висновком медико-соціальної експертної комісії; банкрутства замовника. Якщо випускник без поважних причин не захистив дипломного проекту, замовник може надати йому роботу з урахуванням здобутої спеціальності та кваліфікації.

Випускник, призваний на строкову військову службу до збройних сил, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу за призначенням. Це стосується також випускників, які проходять альтернативну (невійськову) службу.

Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до терміну роботи за призначенням. Якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають направлення їх до одного й того ж населеного пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й замовниками, а в тому разі, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір в односторонньому порядку.

У разі неприбуття молодого фахівця за призначенням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням до закінчення трирічного терміну випускник зобов'язаний відшкодувати в установленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати замовникові всі витрати.

Випускникові, якому відмовлено в прийнятті на роботу після прибуття до місця призначення, замовник компенсує витрати, пов'язані як з переїздом випускника і членів його сімї до місця призначення, так і з поверненням до постійного місця проживання згідно з визначеними в угоді умовами, а в разі відмови в прийнятті на роботу за призначенням і звернення молодих фахівців до центрів зайнятості — всі витрати, пов'язані з працевлаштуванням, перепідготовкою, виплатою допомоги у зв'язку з безробіттям та матеріальної допомоги в розмірі стипендії під час проходження професійного навчання.

Однак затверджений ще у 1996 р. Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, вже не відповідає реаліям ринкової економіки і майже не застосовується на практиці Тому доцільно розробити нове положення про працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, передбачивши адаптацію організаційно-розпорядчого механізму до умов ринкової економіки.

Необхідно регулярно проводити моніторинг працевлаштування випускників, їх закріплення на підприємствах і професійно-кваліфікаційного просування. Слід також створити систему інформування населення, в тому числі випускників загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, про стан і перспективи розвитку ринку освітніх послуг, ринку праці, дефіцитні та надлишкові професії на ньому.

Інформація про прийняття студентів, контингент та їх випуск у розрізі спеціальностей відображається у формі державної статистичної звітності №2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року». Ця форма статистичної звітності містить дані про розподіл студентів за курсами, мовами навчання і віком. Форма статистичної звітності відображає інформацію про результати приймання, склад професорсько-викладацького складу, одержання студентами направлення на роботу тощо.

 

 

Новини з Веб-сайтів РегЦЗ
31.01.2017
У БУЧАЦЬКОМУ РЦЗ - МІНІ-ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ
У Бучацькому районному центрі зайнятості для 29 безробітних проведено міні-ярмарок вакансій за участю філії "Бучацький райавтодор"
далi »
31.01.2017
АКЦІЯ "ВИПУСКНИК" У ШКОЛАХ СІЛ БАРИШ ТА ОЗЕРЯНИ
30 січня цього року фахівці Бучацького районного центру зайнятості провели акцію "Випускник" для старшокласників ЗОШ сіл Бариш та Озеряни.
далi »
31.01.2017
Альтернатива зайнятості - служба за контрактом
У Березанському районному центрі зайнятості відбувся семінар з орієнтації на службу в Збройних Силах України за участі начальника відділення комплектування Березанського РВК
далi »
31.01.2017
День відкритих дверей у Врадіївському РЦЗ
На допомогу у вирішенні питання професійного самовизначення був направлений День відкритих дверей для учнів 10-го класу ЗОШ № 3 у Врадіївському районному центрі зайнятості
далi »
31.01.2017
Підберемо кадри разом
Нещодавно в приміщенні Первомайського міськрайонного центру зайнятості було проведено 2 міні-ярмарки вакансій на замовлення ПАТ "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
далi »
Опитування
Яка інформація вас найбільше цікавить на сайті Державної служби зайнятості?
послуги щодо працевлаштування;
безкоштовне професійне навчання;
як відкрити власну справу;
отримання допомоги по безробіттю;
пошук кваліфікованих працівників;
інформація для учасників АТО та переселенців;
законодавство у сфері зайнятості;
новини служби зайнятості;
статистична інформація;
інше.
Проголосувати Проголосувати
Результат опитування Проголосувати