19 сiчня 2018
На головну Що нового? Карта сайту Державна служба зайнятості Робота в Україні Відгук про роботу Центру зайнятості
Веб-сайти РегЦЗ
Пошук
по цьому порталу
по мережі сайтів
Розширений пошукГоловна » Соціальні послуги » ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ

Антикорупційна програма Івано-Франківського обласного центру зайнятості
 
07.04.2016  |  Обласний центр зайнятості версія для друку
Антикорупційна програма Івано-Франківського обласного центру зайнятості

Антикорупційна програма

Івано-Франківського обласного центру зайнятості

 

1.Загальні положення

1.1. Антикорупційна програма розроблена з метою захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності, правопорядку та громадської безпеки і є базовим документом Івано-Франківського обласного центру зайнятості (далі – Центр зайнятості), що визначає засади та вимоги, скеровані на запобігання корупції та дотримання норм антикорупційного законодавства посадовими особами Центру зайнятості.

1.2. Антикорупційна програма розроблена відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб».

1.3. Антикорупційні заходи Центру зайнятості скеровані на:

- запобігання корупції, у тому числі на виявлення та усунення причин корупції (профілактику корупції);

- виявлення корупційних правопорушень;

- мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

 

2. Основні поняття, що використовуються в Антикорупційній програмі:

2.1. Для цілей Антикорупційної програми використовуються наступні

основні поняття:

  • антикорупційна програма Центру зайнятості – комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності, надалі – антикорупційна програма;
  • запобігання корупції – діяльність Центру зайнятості щодо реалізації антикорупційної політики, скерованої на виявлення, вивчення, обмеження або усунення явищ, що породжують корупційні правопорушення або сприяють їх поширенню;
  • посадова особа – особа, яка обіймає посаду у Центрі зайнятості, та функції якої пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими обов’язками;
  • уповноважений з антикорупційної програми – посадова особа Івано-Франківського обласного центру зайнятості, що призначається відповідно до чинного законодавства про працю директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості у порядку передбаченому ухваленою антикорупційною програмою, далі за текстом Уповноважений.

Терміни «пряме підпорядкування», «близькі особи», «корупція» «неправомірна вигода», «потенційний конфлікт інтересів», «подарунок», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «приватний інтерес», «реальний конфлікт інтересів» вживаються у значенні наведеному згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції».

 

3. Мета Антикорупційної програми

Метою програми є:

  • впровадження механізмів запобігання корупції серед посадових осіб Центру зайнятості;
  • мінімізація ризиків втягнення посадових осіб Центру зайнятості, не залежно від займаної посади, в корупційну діяльність;
  • сформувати у посадових осіб Центру зайнятості усвідомлення та розуміння Антикорупційної програми та неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях.

 

4. Принципи Антикорупційної програми

4.1.Створення системи заходів протидії корупції ґрунтується на наступних ключових принципах:

4.1.1. Принцип відповідності діяльності Центру зайнятості чинному законодавству України. Відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України та іншим нормативним правовим

актам.

4.1.2. Принцип особистого прикладу керівництва Центру зайнятості. Ключова роль керівництва Центру зайнятості у формуванні культури нетерпимості до корупції, і в створенні внутрішньо організаційної системи запобігання та протидії корупції.

4.1.3. Принцип відповідальності та невідворотності покарання. Невідворотність покарання для посадових осіб Центру зайнятості незалежно від займаної посади, стажу роботи та інших умов, у разі вчинення ними корупційних правопорушень, пов’язаних з виконанням службових обов'язків.

4.1.4.Принцип постійного контролю та регулярного моніторингу. Регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур, а також контролю за їх виконанням.

 

5. Суб’єкти, на яких поширюється дія Антикорупційної програми

Суб’єктами, на яких поширюються дія антикорупційної програми, є посадові особи Центру зайнятості (особи, які обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків).

 

6.Корупційні ризики у діяльності посадових осіб Центру зайнятості.

6.1. У діяльності посадових осіб Центру зайнятості існують наступні корупційні ризики:

6.1.1. Використання службових повноважень і свого становища та пов’язаних з цим можливостями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використання державного майна в приватних інтересах.

6.1.2. Можливість отримання подарунків, у зв’язку із здійсненням посадовими особами Центру зайнятості діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави, або ж у випадку перебування особи, яка дарує, в підпорядкуванні посадової особи.

6.1.3. Наявність потенційного або реального конфлікту інтересів при виконанні посадовими особами Центру зайнятості покладених на них посадових обов’язків.

 

7. Заходи щодо усунення корупційних ризиків у діяльності посадових осіб Центру зайнятості

7.1. Відповідно до вимог ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3)залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

7.2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції».

7.3. Посадові особи Центру зайнятості зобов’язані:

1) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

2) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

3) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

8. Норми професійної етики посадових осіб Центру зайнятості

8.1. Посадові особи Центру зайнятості під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

8.2. Посадові особи Центру зайнятості зобов’язані при виконанні своїх повноважень:

1) дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків;

2) діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

3) сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності;

4) не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;

5) незважаючи на приватні інтереси, утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

 

9. Правовий статус Уповноваженого, як посадової особи відповідальної за запобігання корупції

9.1. Правовий статус Уповноважений.

9.1.1. призначається наказом директора Центру зайнятості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706.

9.2. Уповноважений підпорядкований та підзвітній лише директору Центру зайнятості та уповноваженому Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

 

10. Захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції

У Центрі зайнятості запроваджуються умови конфіденційності, а саме:

- інформація про викривача (особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції) може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом;

- повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснене працівником Центру зайнятості без зазначення авторства (анонімно);

- конфіденційними визнаються всі відомості щодо викривачів та корупційних проявів посадових осіб, отримані від працівників Центру зайнятості чи інших осіб;

- розгляд повідомлень про корупційні прояви посадових осіб, здійснюється з урахуванням положень ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»;

- анонімне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

 

11. Відповідальність при виявленні фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у Центрі зайнятості

11.1. Посадові особи Центру зайнятості, незалежно від займаної посади, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції».

11.2. Особи, винні в порушенні вимог цієї антикорупційної програми, а також Закону України «Про запобігання корупції» можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності у порядку передбаченому чинним законодавством.

11.3. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними “з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

11.4. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості або в інших випадках передбачених законодавства, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

11.5. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

11.6. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості або в інших випадках передбачених законодавством, до закінчення розгляду справи судом.

 

12. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми

12.1. Центр зайнятості сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування з метою підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційного законодавства.

12.2.Серед працівників Центру зайнятості проводяться навчання з питань:

  • підвищення рівня правової свідомості працівників, зокрема, в частині обізнаності щодо своїх прав та свобод, механізму їх реалізації, конфіденційності та правових способів захисту викривачів;
  • роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання корупції, зокрема, в частині визначення видів та форм корупційної поведінки;

12.3. Центр зайнятості розмішує дійсну антикорупційну програму у вільному доступі на офіційному сайті Івано-Франківського обласного центру зайнятості в мережі Інтернет.

 

13. Внесення змін до Антикорупційної програми Центру зайнятості

При виявленні недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми або пов'язаних з ним антикорупційних заходів Центру зайнятості, або при зміні вимог чинного законодавства України у сфері антикорупційної політики Уповноважений з Антикорупційної програми Центру зайнятості розробляє та впроваджує зміни до цієї антикорупційної програми.