Форма Договору про надання мікрогранту у редакції наказу Міністерства економіки України від 19.01.2023 № 447

 

ДОГОВІР

про надання мікрогранту

м. Київ

Цей договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання отримувача до всіх його умов в цілому шляхом надання АТ «Ощадбанк» заяви про приєднання до умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором (далі - договір), який укладається між Державним центром зайнятості (далі - ДЦЗ), в особі директора Державного центру зайнятості Жовтяк Юлії Сергіївни, яка діє на підставі Положення про Державний центр зайнятості, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 березня 2021 р.           № 645, та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 17 березня 2021 р. № 36-п «Про призначення Жовтяк Ю.С.» з однієї сторони та суб’єктом господарювання (далі - отримувач), з іншої сторони, щодо якого ДЦЗ прийняв рішення про надання мікрогранту та який приєднався до умов цього договору у визначеному в ньому порядку, які спільно іменуються як Сторони, а кожний окремо як Сторона.

При укладанні цього договору ДЦЗ діє на виконання договору про взаємодію, укладеного між Міністерством економіки України, ДЦЗ та АТ «Ощадбанк» (далі - договір про взаємодію), та Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року N 738 (далі - Порядок).

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Терміни та скорочення, що використовуються в договорі, вживаються у таких значеннях:

бізнес-план - розроблений отримувачем документ щодо створення або розвитку бізнесу отримувача (його господарської діяльності), який у відповідності до Порядку поданий до Уповноваженого банку, пройшов оцінку Уповноваженого банку для отримання мікрогранту, та на підставі якого ДЦЗ прийняв рішення щодо надання такого мікрогранту. Бізнес-план складається за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 06 липня 2022 року № 1969 «Про затвердження Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, форми бізнес-плану, форми договору про надання мікрогранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми мікрогрантів», та оформлюється у паперовому вигляді, підписується отримувачем та додається до заяви про приєднання;

заява про приєднання - заява оформлена отримувачем у трьох ідентичних примірниках за формою, що є додатком до цього договору, та подана Уповноваженому банку разом з бізнес-планом з метою укладання цього договору шляхом приєднання до його умов;

обов’язкова умова - умова, яка зазначена в пункті 1 розділу V цього договору;

рахунок отримувача - рахунок відкритий отримувачем в Уповноваженому банку для зарахування коштів мікрогранту та проведення з його використанням визначених договором витрат;

сайт - офіційний сайт ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресою (доменним ім’ям): www.dcz.gov.ua;

Уповноважений банк - АТ "Ощадбанк", який діє на підставі договору про взаємодію і забезпечує укладання цього договору, а також окрему взаємодію його Сторін в процесі виконання умов цього договору.

Терміни та скорочення, не визначені цим договором, вживаються у значеннях, передбачених Порядком та іншими нормативно-правовими актами з питань ведення господарської діяльності та державної підтримки суб’єктів господарювання.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

На виконання цього договору на підставі рішення ДЦЗ про надання мікрогранту, прийнятого до його укладання отримувачу відповідно до Порядку та договору про взаємодію, надається мікрогрант у розмірі та порядку, визначених умовами цього договору.

III. РОЗМІР МІКРОГРАНТУ

1. Розмір мікрогранту, який надається отримувачу відповідно до цього договору обумовлений бізнес-планом, визначається відповідно до прийнятого ДЦЗ рішення про надання мікрогранту та зазначається у заяві про приєднання.

При цьому загальна вартість реалізації бізнес-плану може перевищувати суму мікрогранту та передбачати також фінансування за рахунок власних коштів отримувача.

2. Мікрогрант надається у безготівковій формі у національній валюті України шляхом зарахування коштів на рахунок отримувача через Уповноважений банк у строки та порядку, визначені договором про взаємодію та Порядком.

Уповноважений банк забезпечує оплату витрат отримувача на цілі, визначені у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього договору та передбачені бізнес-планом.

IV. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МІКРОГРАНТУ

1. Використання коштів мікрогранту здійснюється за цільовим призначенням, яке обумовлене умовами його надання, визначається бізнес-планом та повинно відповідати цілям, визначеним у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього договору.

2. Отримувач використовує кошти мікрогранту за цільовим призначенням протягом шести місяців з дати його отримання (зарахування на рахунок отримувача).

3. Отримувач реалізує бізнес-план протягом строку, визначеного в ньому.

4. Для використання коштів мікрогранту та оплати ними витрат отримувача, що відповідають цільовому призначенню мікрогранту, визначеному у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього договору та передбаченому бізнес-планом, отримувач подає до Уповноваженого банку рахунок-фактуру (рахунок, квитанція, накладна тощо) та договір, укладений між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо.

На підставі документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, Уповноважений банк забезпечує проведення операції з оплати витрат, які відповідають цільовому призначенню мікрогранту та бізнес-плану.

5. У разі збільшення вартості предмета договору, укладеного отримувачем з постачальником (продавцем), може бути проведена доплата суми коштів у межах граничного розміру отриманого мікрогранту. У такому випадку отримувач згідно з вимогами Порядку вносить відповідні зміни до бізнес-плану, надсилає його на погодження до Уповноваженого банку та до відповідного регіонального центру зайнятості. Відповідні зміни викладаються в додатковій угоді до цього договору.

Оплата витрат може бути проведена декільком постачальникам (продавцям) у межах граничного розміру мікрогранту.

6. У разі невикористання отримувачем протягом шести місяців з дати отримання мікрогранту або використання мікрогранту не в повному обсязі протягом зазначеного періоду невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються уповноваженим банком на:

реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку - для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;

спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий у Казначействі, - для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.

7. Для підтвердження цільового використання мікрогранту ДЦЗ через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості здійснює моніторинг та контроль виконання умов договору шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача протягом трьох років з дня укладення отримувачем договору мікрогранту або до повного виконання обов'язкової умови договору, визначеної абзацом третім пункту 20 Порядку.

Для здійснення моніторингу та контролю за додержанням умов договору отримувачем центр зайнятості може залучати відповідні центральні та/або місцеві органи влади.

У разі неможливості встановлення факту цільового використання мікрогранту або встановлення факту нецільового використання мікрогранту під час моніторингу та контролю за додержанням умов договору мікрогранту, який здійснюється центром зайнятості, витрачені кошти протягом одного місяця повертаються отримувачем на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, для подальшого їх перерахування на рахунок, з якого здійснюється перерахування мікрогранту.

V. ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА ДОГОВОРУ ТА ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ КОШТІВ МІКРОГРАНТУ

1. Обов'язковою умовою договору є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць залежно від розміру мікрогранту, визначеного пунктом 4 Порядку, кількість яких визначається з урахуванням бізнес-плану та рішення ДЦЗ про надання мікрогранту і зазначається в заяві про приєднання, та працевлаштування на них осіб на строк не менш як на 24 місяці.

У разі звільнення працівників, працевлаштованих відповідно до абзацу першого цього пункту, до закінчення дворічного строку з дня працевлаштування на їх робочі місця в межах дворічного строку працевлаштовуються інші особи.

2. Відповідно до Порядку мікрогрант надається для покриття таких напрямів витрат:

1) придбання обладнання, необхідного для провадження господарської діяльності отримувачем, яке не підлягає відчуженню до виконання умов договору (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього уповноваженим банком відповідно до договору застави);

2) закупівля ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, саджанців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану (такі витрати повинні становити сумарно не більше 50 відсотків розміру мікрогранту);

3) послуги маркетингу та реклами (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);

4) орендна плата за нежитлове приміщення (такі витрати повинні становити не більше 25 відсотків розміру мікрогранту);

5) орендна плата за обладнання (такі витрати повинні становити не більше 10 відсотків розміру мікрогранту);

6) лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування (такі витрати повинні становити не більше 50 відсотків загального розміру мікрогранту);

7) використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія).

3. Конкретні цілі використання коштів мікрогранту з переліку, визначеного пунктом 2 розділу V цього договору, зазначаються отримувачем в бізнес-плані. Використання коштів мікрогранту на покриття інших витрат забороняється.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Отримувач має право:

1) на реалізацію бізнес-плану за рахунок коштів мікрогранту відповідно до умов Порядку, цього договору;

2) в процесі реалізації бізнес-плану використовувати кошти мікрогранту в строк визначений пунктом 2 розділу IV цього Договору для покриття напрямків витрат, визначених у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього договору;

3) звертатись до відповідного регіонального центру зайнятості та Уповноваженого банку для погодження внесення змін до бізнес-плану, у разі виникнення обставин, визначених у пункті 5 розділу IV цього договору;

2. Отримувач зобов’язується:

1) використати кошти мікрогранту для реалізації бізнес-плану на умовах, визначених Порядком та цим договором;

2) виконати обов’язкову умову;

3) не використовувати кошти мікрогранту на цілі, відмінні від тих, які визначені у бізнес-плані відповідно до пункту 3 розділу V цього договору;

4) з метою здійснення моніторингу та контролю виконання умов цього договору надавати ДЦЗ (відповідному регіональному, міському, районному, міськрайонному центру зайнятості або відповідній філії регіональних центрів зайнятості, центральним та/або місцевим органам влади (у разі їх залучення)), доступ до місця провадження господарської діяльності отримувача, а також необхідну інформацію та документи, зокрема стосовно сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та створення робочих місць, протягом трьох років з дня укладення договору або до повного виконання обов'язкової умови договору, визначеної абзацом третім пункту 20 Порядку;

5) повернути до Уповноваженого банку різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими відповідно до Порядку податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі невиконання обов’язкової умови;

6) повернути витрачені кошти мікрогранту протягом одного місяця до Уповноваженого банку у разі неможливості встановлення факту цільового використання або встановлення факту нецільового використання мікрогранту за результатами здійснення ДЦЗ моніторингу та контролю за додержанням умов цього договору;

7) самостійно врегульовувати правовідносини з третіми особами, в тому числі в судовому порядку, які виникатимуть в процесі використання коштів мікрогранту та реалізації бізнес-плану;

8) відповідати за виконання будь-яких інших обов’язків, покладених на нього цим договором та Порядком;

9) до виконання умов цього договору не відчужувати обладнання, придбане за кошти мікрогранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на нього Уповноваженим банком відповідно до договору застави);

10) повідомити ДЦЗ щодо повернення суми мікрогранту у разі невиконання обов’язкових умов.

3. ДЦЗ зобов’язується вжити заходів необхідних для надання коштів мікрогранту у відповідності до умов цього договору та Порядку.

4. ДЦЗ має право:

через регіональні, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, філії регіональних центрів зайнятості, а також із залученням відповідних центральних та/або місцевих органів влади (у разі необхідності), здійснювати моніторинг та контроль виконання умов договору (зокрема, шляхом періодичних виїзних оглядів місця провадження господарської діяльності отримувача) протягом трьох років з дня укладання отримувачем договору або до повного виконання обов’язкової умови договору, визначеної абзацом третім пункту 20 Порядку;

вимагати від отримувача необхідну інформацію та документи, зокрема стосовно сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та створених робочих місць тощо;

вимагати повернення коштів мікрогранту та розірвати цей договір у випадках, передбачених його умовами.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. Сторони відповідають за своїми зобов’язаннями в межах, визначених чинним законодавством України.

2. ДЦЗ не несе відповідальність за понесені отримувачем збитки, а також збитки, спричинені отримувачем третім особам.

3. ДЦЗ не несе відповідальність за невиконання отримувачем своїх зобов’язань перед третіми особами.

4. ДЦЗ не несе відповідальність за недосягнення або неналежне досягнення отримувачем цілей та планових показників, визначених в бізнес-плані.

5. Отримувач несе відповідальність за ризики, пов’язані з використанням коштів мікрогранту та реалізацією бізнес-плану.

6. У разі невиконання отримувачем обов’язкової умови він повертає відповідно до Порядку до Уповноваженого банку різницю між сумою отриманого мікрогранту та фактично сплаченими податками, зборами (обов’язковими платежами), єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

7. У разі неможливості встановлення факту цільового використання або встановлення факту нецільового використання мікрогранту за результатами здійснення ДЦЗ моніторингу та контролю за додержанням умов цього договору, витрачені кошти мікрогранту протягом одного місяця повертаються отримувачем до Уповноваженого банку.

8. У разі несвоєчасного та/або неповного виконання пунктів 20 і 21 Порядку сума мікрогранту вважається заборгованістю, стягнення якої здійснюється ДЦЗ та/або регіональним центром зайнятості в судовому порядку.

VIII. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ЩОДО РЕАЛІЗОВАНОГО ПРОЄКТУ

Право власності, майнові права, права на промислову та інтелектуальну власність, що виникають в результаті реалізації бізнес-плану, належать отримувачу, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

IX. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

1. Цей Договір може бути розірваний достроково за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової угоди до цього договору. У такому випадку кошти мікрогранту підлягають поверненню отримувачем.

2. Цей договір може бути розірваний достроково ДЦЗ в односторонньому порядку шляхом направлення відповідного повідомлення отримувачу у випадках:

неможливості встановлення в процесі моніторингу та контролю за додержанням умов цього договору факту цільового використання мікрогранту;

встановлення в процесі моніторингу та контролю за додержанням умов цього договору факту нецільового використання мікрогранту.

У разі дострокового розірвання цього договору ДЦЗ в односторонньому порядку отримувач зобов’язаний повернути кошти мікрогранту на умовах, визначених цим договором та Порядком. Договір вважається розірваним після повернення таких коштів.

X. ФОРС-МАЖОР

1. Сторона звільняється від визначеної цим договором та законодавством України відповідальності за повне або часткове порушення цього договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому договорі, за умови, що їх настання було засвідчено довідкою Торгово-промислової палати України у визначеному цим договором порядку. Про настання та припинення форс-мажорних обставин Сторона зобов’язана повідомити в письмовій формі іншу Сторону цього договору протягом трьох днів з дня настання або припинення таких обставин відповідно.

2. Форс-мажорними обставинами визнаються усі обставини, визначені частиною другою статті 14¹ Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні".

3. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж тридцять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право ініціювати розірвання цього договору.

XI. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Усі спори або розбіжності, що випливають із умов цього договору або пов’язані з цим договором та його тлумаченням, дією, припиненням або його розірванням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі якщо Сторони не можуть дійти згоди шляхом переговорів, такі спори вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

XII. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Отримувач або його уповноважений представник, який укладає цей договір від імені отримувача, керуючись Законом України "Про захист персональних даних", внаслідок укладання цього договору підтверджує згоду (дозвіл) на обробку ДЦЗ (а також регіональними, міськими, районними, міськими районними центрами зайнятості, філіями регіональних центрів зайнятості), Уповноваженим банком та Міністерством економіки України своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою виконання цього договору. Зазначена згода на обробку персональних даних не обмежена строком, є безумовною і безвідкличною.

2. Антикорупційні зобов’язання Сторін та застереження:

кожна Сторона гарантує, що вона і її керівники та інші службові (посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління її діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники, члени колегіальних органів управління), не притягалися до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів;

кожна Сторона гарантує та зобов’язується не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які інші преференції працівникам іншої Сторони та особам, які пов’язані будь-якими відносинами з такою Стороною, що є відповідальними за умови виконання будь-яких зобов’язань, передбачених цим договором (включаючи їх родичів чи уповноважених осіб), за вчинення ними дій з використанням наданих їм повноважень чи допущення бездіяльності в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам іншої Сторони;

кожна Сторона зобов’язана негайно повідомити іншу Сторону про факт надходження до неї з боку працівників такої іншої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій з використанням наданих їм повноважень чи допущення бездіяльності на користь Сторони, якій надійшла пропозиція вказаних працівників.

XIII. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

1. Цей договір укладається виключно суб’єктом господарювання, щодо якого ДЦЗ прийняв рішення про надання мікрогранту та який відповідно може набути прав та обов’язків отримувача, передбачених цим договором. Інформацію про суб’єктів господарювання, щодо яких прийняте зазначене рішення, ДЦЗ надає Уповноваженому банку. Умови цього договору доводяться ДЦЗ до відома отримувачів шляхом оприлюднення його на сайті його тексту у вигляді файлу, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи ДЦЗ.

2. Договір укладається шляхом приєднання отримувачем до його умов шляхом подання до Уповноваженого банку належним чином заповненої та підписаної отримувачем (його уповноваженим представником) заяви про приєднання (в трьох ідентичних примірниках), яка оформляється у письмовій формі. Договір вважається укладеним з дати проставляння Уповноваженим банком (його представником) відмітки на поданій йому отримувачем заяві про приєднання. Така відмітка проставляється Уповноваженим банком після належної ідентифікації та верифікації отримувача), а також перевірки відповідності її даних бізнес-плану та рішенню ДЦЗ про надання мікрогранту такому отримувачу. Уповноважений банк відмовляє у проставлянні зазначеної відмітки на заяві про приєднання у випадку виявлення невідповідності вказаним документам.

3. Умови цього договору можуть бути змінені в односторонньому порядку шляхом розміщення ДЦЗ нової редакції договору (у вигляді файлу, на який накладено кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи ДЦЗ) на сайті не пізніше, ніж за 7 днів до дати набрання чинності такими змінами.

Отримувач зобов’язується регулярно ознайомлюватись з опублікованими на сайті новими редакціями договору. Датою ознайомлення отримувача з оприлюдненою інформацією вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для отримувача відповідно до умов цього договору.

XIV. ІНШІ УМОВИ

1. Цей договір набирає чинності з дня його укладання у порядку визначеному розділом XIII цього договору та діє до повного виконання зобов’язань Сторін, передбачених цим договором.

2. Договір укладено з урахуванням положень Порядку.

3. Обмін інформацією відбувається між Сторонами шляхом обміну електронними повідомленнями та/або засобами поштового зв’язку.

4. Електронне повідомлення повинно бути підписне з використанням кваліфікованого електронного підпису та вважається отриманим Стороною-одержувачем в день його успішного відправлення. Відправлення вважається успішно відправленим, якщо Сторона (її представник), яка його направляє, отримує підтвердження іншої Сторони про те, що воно було отримано. Сторона, яка отримала електронне повідомлення зобов’язана направити іншій Стороні (відповідному її представнику) підтвердження в порядку та формі визначеній цією Стороною (її представником). У разі якщо електронне повідомлення не отримане, Сторона (її представник), яка направляє повідомлення, має негайно відправити його ще раз за будь-якими іншими відомими та попередньо визначеними адресами. Адреси отримувача зазначаються у заяві про приєднання, адреси ДЦЗ та її представників зазначаються на сайті.

5. Кореспонденція, що направляється Сторонами (їх представниками) з використанням послуг поштового зв’язку, вважається отриманою Стороною в установленому законодавством порядку.

6. Отримувач вживає всіх необхідних заходів для запобігання випадкам, коли неупереджене та справедливе здійснення цього Договору конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами економічного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі - конфлікт інтересів).

7. Про будь-який випадок, що містить або може призвести до конфлікту інтересів під час виконання цього договору, отримувач зобов’язується негайно повідомити ДЦЗ у письмовій формі.

8. ДЦЗ та інші особи, які залучені до укладання та виконання умов цього договору зобов’язуються дотримуватись конфіденційності щодо інформації та змістових матеріалів, які стали відомі під час виконання цього договору.

XV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід’ємною частиною цього договору є заява про приєднання до договору про надання мікрогранту та додаток до неї.

Від імені ДЦЗ цей договір підписаний кваліфікованим електронним підписом


 

Додаток до Договору про надання мікрогранту

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ
до Договору про надання мікрогранту «___» ____________ 20__ року

 

Наданням цієї заяви ______________________________________________________________________

(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта, місцезнаходження/місце проживання) (далі - отримувач) в особі _________________________________________,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) 

що діє на підставі ______________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (назва, дата і реквізити документа)

приєднується до умов Договору про надання мікрогранту (далі - договір), який оприлюднено на офіційному сайті ДЦЗ в мережі Інтернет, вільний доступ до якого здійснюється за адресою (доменним ім'ям): www.dcz.gov.ua. Значення термінів та скорочень у цій заяві відповідають їх значенням, передбаченим договором.

Укладання договору внаслідок приєднання отримувача до його умов передбачає надання мікрогранту у розмірі __________________________________________________________ (__________________________________________________________________________________________) грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (сума цифрами)                                                                                               (сума словами)
Надання отримувачу мікрогранту у зазначеному розмірі здійснюється відповідно до наданих отримувачем заяви на отримання мікрогранту та бізнес-плану на підставі рішення ДЦЗ про надання мікрогранту _____________________________________________________________.                                                                                                                                                                                                                                         (зазначаються реквізити рішення)

Обов'язковою умовою договору є створення протягом шести місяців з дня зарахування коштів на рахунок отримувача в уповноваженому банку робочих місць у кількості ___________________________________________________________                                                                                                                                                                                                              (зазначається кількість робочих місць з урахуванням бізнес-плану та рішення ДЦЗ про надання мікрогранту) та працевлаштування на них осіб на строк не менш як на 24 місяці.
 

Мікрогрант перераховується на рахунок отримувача _______________________________________.

__________________________________
(підпис отримувача /його представника)

_____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) отримувача / прізвище,
ім'я, по батькові (за наявності) його представника та посада (за наявності))

Додаток: бізнес-план, оформлений у паперовому вигляді та підписаний отримувачем.

Відмітка Уповноваженого банку про перевірку та прийняття цієї заяви:

"___" ____________ 20__ року, заяву отримувача перевірено та прийнято.

______________________________________                              _______________________________________

(підпис представника                                                                    (посада та прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
Уповноваженого банку, М. П.)                                                    представника Уповноваженого банку)